Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.04.2017

Pilotovanie vzdelávacích materiálov Strenghtening education for democracy v rámci programu Pestalozzi.

Program Pestalozzi (https://www.coe.int/en/web/pestalozzi) je programom Rady Európy zameraným na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci ich celoživotného vzdelávania.

Tematicky je zameraný najmä na dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie demokratických princípov. Vzdelávacie aktivity, ktoré sa pod jeho záštitou organizujú, prebiehajú najmä formou zážitkového učenia.

Jednou z viacerých ponúkaných vzdelávacích aktivít je projekt s názvom Strengthening education for democracy (Posilnenie vzdelávania pre demokraciu), ktorý je určený učiteľom a školiteľom pedagogických zamestnancov a zameraný na rozvoj demokratických kompetencií. Účastníci z rôznych krajín Európy absolvovali v októbri 2016 v rámci prvej fázy projektu 4-dňové školenie vo francúzskom Štrasbourgu. Hlavným cieľom bolo zoznámiť sa s kompetenciami pre demokratickú kultúru a princípmi ako ich rozvíjať a systematicky integrovať do profesionálnej praxe. Interaktívne aktivity smerovali k tomu, aby si účastníci prostredníctvom kritického myslenia a diskusií tieto postoje osvojili a stotožnili sa s nimi. V ďalšej etape, na základe informácií a získaných skúseností zo školenia, každý účastník vypracoval metodický materiál, ktorý v rámci pilotnej fázy implementoval vo forme workshopov v svojej krajine. Odbornú spoluprácu  účastníkom prostredníctvom on-line komunikácie poskytli školitelia a facilitátori programu Pestalozzi, ktorí tiež konečnú verziu metodického materiálu schvaľovali.

Slovenská republika bola zastúpená Mgr. Zuzanou Lichou zo Štáneho pedagogického ústavu. Metodický materiál, ktorého aktivity boli pripravené na základe publikácie vydanej Radou Európy s názvom Tasks for democracy (Pestalozzi Series No. 4), bol odpilotovaný v spolupráci s  PhDr. Dášou Vargovou, CSc. na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Zúčastnilo sa ho 12 študentov a uskutočnil sa v rámci dvojhodinového bloku didaktiky občianskej náuky dňa 20. marca 2017. Aktivity workshopu prebiehali formou práce v skupinách a študenti boli prostredníctvom jednotlivých úloh vedení zamyslieť sa nad tým ako vytvárať demokratické prostredie v rámci svojej učiteľskej praxe. Na úvod im bol predstavený model kompetencií pre demokratickú kultúru, z  konceptu ktorého následne vychádzali ďalšie aktivity. Priebeh aktivít ukázal, ako sú účastníci schopní prispieť k integrácii výchovy k demokracii, či sú ich vedomosti, zručnosti a postoje v súlade s touto filozofiou, ako rešpektujú ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, ako sú schopní kriticky sa zamýšľať nad problémami a podobne. Dôležitou časťou workshopu bola evalvácia aktivít, ktorá poskytla školiteľke užitočnú spätnú väzbu.

 Posledná fáza uvedenia materiálu do praxe bude prebiehať v rámci pracovného stretnutia účastníkov projektu v Portugalsku v máji 2017, kde vypracované vzdelávacie materiály budú jednotliví účastníci opätovne pilotovať a finalizovať. Materiály budú recenzované i expertmi programu Pestalozzi a následne budú zverejnené na webovom sídle programu Pestalozzi. Učiteľom a školiteľom môžu slúžiť ako príklady dobrej praxe.