Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.08.2018

ZZŠS a ŠPÚ sa dohodli na návrhu metodického usmernenia k vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk s výskumným zamestnankyňami prijal v ŠPÚ zástupkyne Združenia základných škôl Slovenska. Predmetom rokovania boli vzdelávacie programy pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením. Na stretnutí sa spoločne dohodli na návrhu metodického usmernenia k zabezpečeniu realizácie rámcových učebných plánov pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v základných školách.

„Na rokovaní sme sa dohodli na návrhu znenia metodického usmernenia, ktoré by školám pomohlo pri zabezpečovaní realizácie rámcových učebných plánov pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením v školskej praxi. Odporúčanie predloží ŠPÚ bezodkladne ministerstvu školstva na schválenie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

V návrhu textu usmernenia sa podčiarkuje fakt, že ak poradenské zariadenie odporučí, že konkrétny žiak nepotrebuje niektorý zo špecifických vyučovacích predmetov, musí o tom vydať písomné vyjadrenie, ktoré škola vedie ako prílohu v Návrhu na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v základnej škole. Hodiny určené na výučbu špecifického vyučovacieho predmetu, ktorý podľa písomného vyjadrenia poradenského zariadenia žiak nepotrebuje, škola použije pre žiaka na, citujem:

a) posilnenie výučby iných špecifických predmetov

b) posilnenie vyučovacích predmetov, v ktorých žiak vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie nemôže primerane napredovať, čo musí byť zaznamenané v jeho individuálnom vzdelávacom programe.