Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.01.2018

Prvé zasadanie kolégia riaditeľa ŠPÚ najmä o Pláne hlavných úloh pre rok 2018

Členovia kolégia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu na svojom prvom zasadaní v tomto roku riešili predovšetkým otázku Plánu hlavných úloh pre rok 2018, ktorý bol už prerokovaný v Ústavnej rade ŠPÚ. Po dnešnom rokovaní kolégia bude PHÚ predmetom konzultácií s ekonomickým oddelením ŠPÚ.

V súvislosti s PHÚ sa hovorilo aj o doplnení úloh, ktoré sa týkajú ďalšieho vzdelávania zamestnancov, zoznamu súťaží a novej štruktúry orgánov odborného periodika Pedagogická revue. 

„Vzhľadom na to, že máme ambíciu, aby tento odborný časopis získal status medzinárodného odborného periodika, ustanovíme medzinárodnú vedeckú radu časopisu Pedagogická revue,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Kolégium sa zaoberalo aj problematikou schvaľovacích a odporúčacích doložiek na učebnice. V tejto súvislosti sa členovia kolégia zhodli na potrebe upraviť Smernicu č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov.