Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.09.2017

Metodické usmernenie k prierezovej téme Environmentálna výchova

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Sú povinnou súčasťou školského vzdelávania.

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k prierezovej téme ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ako metodickú podporu k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, kde učitelia nájdu pomoc, inšpiráciu a rôzne nápady a podnety určené na napĺňanie výchovnovzdelávacích cieľov prierezovej témy.

Metodické usmernenie - Environmentálna výchova