Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Publikácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Publikácie

 

Príručka "Jazyk pre prácu – krátky sprievodca"

ŠPÚ prináša slovenský preklad publikácie „Language for Work – A quick guide“. Autorom publikácie je Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) v Grazi. Text je vlastníctvom Rady Európy a je uverejňovaný s jej súhlasom. Preklad je uverejňovaný po dohode s Radou Európy, zodpovednosť zaň nesie prekladateľ. Sprievodca je určený odborníkom, ktorí sa venujú jazykovej integrácii dospelých migrantov, zamestnancov a cudzincov, uchádzajúcich sa o prácu u nás. Prináša návod a odporúčania ako ich podporovať v učení sa jazyka nielen v jazykových kurzoch, ale aj na pracovisku a v každodennom živote. Poukazuje na to, čo bráni dospelým učiť sa jazyk efektívne aj ako je možné pre jazykové vzdelávanie získať podporu zamestnávateľov a okolia.“

 

Stav implementácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov v oblasti cudzích jazykov do pedagogickej praxe v základných školách

Od roku 2015 je v platnosti inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý, okrem iného, priniesol zmenu v rámcovom učebnom plané pre vyučovanie druhého cudzieho jazyka v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý sa stal povinným voliteľným predmetom od 7. ročníka. Výskumná sprava prináša výsledky dotazníkovej sondy, ktorej sa zúčastnilo 917 učiteľov zo 409 základných škôl z celého Slovenska. Cieľom výskumu bolo zistiť stav implementácie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu na úrovni školy s akcentom najmä na učebný plán, používané didaktické prostriedky v predmete cudzí jazyk a kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov v základných školách. Výskumné dáta reflektujú realitu implementácie rámcového učebného planú v primárnom i nižšom sekundárnom vzdelávaní v predmete cudzí jazyk a faktory, ktoré učitelia – respondenti zohľadňujú pri zostavovaní učebných osnov predmetu a pri výbere didaktických prostriedkov na vyučovanie. Okrem toho výskumná sprava prináša aj dáta o kvalifikovanosti učiteľov cudzích jazykov v základných školách. Kľúčové slova: primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, učebný plán, didaktické prostriedky, druhy cudzí jazyk, kvalifikovanosť.

  Rozvíjanie kompetencií žiakov prostredníctvom učbných úloh z chémie
  Hľadisko a javisko - Potenciál (divadelného) umenia
  Incheonska deklarácia - Vzdelávanie 2030
  Ako rozumieť Cieľu udržateľného rozvoja 4
  Spoločný európsky rámec pre jazyky
 

Spoločný európsky rámec pre jazyky - obálka

2. vydanie revidovaného prekladu Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) si vyžiadali najmä pedagógovia z praxe a teoretici – didaktici, ktorí sa zaoberajú jazyko­vou politikou a tvorbou vzdelávacích programov, či už        štátnych alebo školských alebo tých, ktoré sa používajú ako podklad pre tvorbu obsahov pre výučbu jazykov v neformálnom vzdelávaní.

 

Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

Cieľom projektu Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania bolo zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach. V cieľoch bola tiež otázka podpory ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, zvyšovanie kvality vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov podporou ich profesijných kompetencií.

   

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Publikácia predkladá odporúčania na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách, v špeciálnych triedach a v triedach základných a stredných škôl spolu s inými žiakmi, t. j. v školskej integrácii/individuálnom začlenení.

Dokument je určený všetkým pedagógom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve, ktorí vzdelávajú alebo sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, alebo im zabezpečujú odborné poradenstvo.

Aplikácia vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

Publikácia prezentuje odporúčania na výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a  v triedach materských škôl spolu s inými deťmi, t. j. v školskej integrácii/individuálnom začlenení.

Cieľom publikácie je prispieť ku skvalitneniu pedagogickej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením v oblasti predprimárneho vzdelávania. Je určená najmä pedagógom materských škôl, ktorí vychovávajú a vzdelávajú deti so zdravotným znevýhodnením.

V publikácii je zmapovaná súčasná situácia v špeciálnych výchovných zariadeniach na Slovensku z hľadiska podmienok, v ktorých fungujú, z hľadiska obsahovej náplne, odbornej úrovne a z hľadiska pracovnej motivácie a spokojnosti zamestnancov.

Cieľom publikácie bolo zmapovať aktuálnu situáciu v diagnostických a reedukačných centrách určených pre deti od 15 do 18 rokov so zameraním na výchovný program zariadení a priniesť odbornej i laickej verejnosti viac informácií o tom, ako to vyzerá za dverami týchto zariadení.

Publikácia prezentuje ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk, požiadavky na osvojenie si posunkovej zásoby, gramatiky a fráz podľa kritérií pre ovládanie jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1) vymedzených v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (SERR), slúži ako východisko a základ pre výučbu špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk.

Publikácia je určená pedagógom, ktorí vyučujú alebo budú vyučovať špecifický vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk v základných školách, ale podľa potreby aj pedagógom stredných škôl, prípadne aj ďalším odborníkom, študentom vysokých škôl, ale i rodičom a samotným nepočujúcim, ktorí chcú spoznávať slovenský posunkový jazyk v jeho teoretickej rovine.

Metodická príručka Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím je špecificky vytvorená pre žiakov s mentálnym postihnutím, zohľadňuje schopnosti detí, mentálne postihnutie, vek, sociálne pomery v rodine, výchovu.

Prílohu metodickej príručky tvoria pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvíjanie grafomotorických zručností a matematiky.

Metodická príručka je určená pre pedagógov, ktorí vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím v prípravnom ročníku. Cieľom metodickej príručky je pomôcť pedagógom, vzdelávajúcim v týchto ročníkoch.

Publikácia poskytuje čitateľom základné informácie o augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) a skúsenosti s jej používaním v škole. Určená je pre učiteľov, špeciálnych pedagógov, logopédov a každému, komu záleží na tom, aby aj nehovoriace deti mohli vyjadrovať svoje pocity, názory a želania.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť A

Porozumenie problematiky bádateľsky orientovanej výučby si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami realizácie jednotlivých úrovní bádania, analýzu overených bádateľských vzdelávacích aktivít, ale aj získanie prvotných skúseností z jej uvedenia do školskej praxe. Zámerom autorov bolo previesť čitateľov touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – biológia sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa biológie a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet biológia.

Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – fyzika sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa fyziky a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet fyzika.

Bádateľské aktivity - v prírodovednom vzdelávaní - časť B

V samostatnej časti B – chémia sa nachádzajú metodické materiály pre učiteľa chémie a pracovné listy pre žiaka k vybraným vzdelávacím aktivitám pre predmet chémia.

Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty

Publikácia je voľným pokračovaním Slovníka ľudských práv (HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2013) Slovník ľudských práv : Príručka pre Olympiádu ľudských práv Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013) a Vybraných textov k ľudským právam (HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.): Vybrané texty k ľudským právam : Príručka pre Olympiádu ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013).

Publikácia je určená je všetkým čitateľkám a čitateľom, ktorí sa zaujímajú o ľudské práva, či už profesionálne, na základných, stredných, vysokých školách a v iných inštitúciách alebo z vlastného záujmu, pretože si uvedomujú, že ochrana, podpora a presadzovanie ľudských práv je vec, ktorá sa nás všetkých bytostne a každodenne týka.

Publikácia pozostáva zo siedmich základných kapitol, ktoré sa členia na podkapitoly. Kapitoly na seba logicky a vecne nadväzujú, zároveň však tvoria samostatné celky, ktoré možno študovať aj osobitne.

Publikácia je obohatená obsiahlou prílohou. Obsahuje vybrané kľúčové medzinárodné dohovory a záväzné komentáre k nim, ktoré ešte doteraz v slovenskom jazyku neboli zverejnené, napríklad Dohovor UNESCO o zabránení diskriminácie vo vzdelávaní, komentáre zmluvných ľudskoprávnych výborov OSN, dokumenty Rady Európy venované rôznym aspektom práva na vzdelanie a Akčný plán pre tretiu fázu (2015 - 2019) Svetového programu ľudskoprávneho vzdelávania OSN.

Súčasťou publikácie je aj metodologická poznámka vysvetľujúca stanovisko autorského kolektívu k používaniu odbornej terminológie pri písaní ľudskoprávnych textov a pri preklade ľudskoprávnych dokumentov z anglického jazyka.

Kronika Olympiády ľudských práv XVII. ročník

Kronika Olympiády ľudských práv (OĽP), XVII. ročníka, ktorú máte pred sebou, podrobne mapuje školské a krajské kolá i celoštátne kolo. Prostredníctvom zverejnených súťažných podkladov a ostatných dokumentov poskytuje námety pre organizáciu školských kôl a rôzne súvisiace aktivity.
S ďalšími kronikami OĽP sa možno oboznámiť na webových sídlach:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej

http://www.olp.sk/

Kronika Olympiády ľudských práv XVI. ročník

Kronika XVI. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP) je súhrnnou publikáciou XVI. ročníka súťaže vyhlasovanej MŠVVaŠ SR. Prináša informácie o priebehu školských, krajských kôl (2013) a celoštátneho kola (marec 2014). Obsahuje súťažné podklady krajských kôl: testy pre písomnú a tézy pre ústnu časť súťaže, ktoré možno využiť pri príprave nasledujúcich školských kôl OĽP. Obsiahlejšie pasáže sú venované celoštátnemu kolu, jeho súťažným aj odborno-vzdelávacim súčastiam. Publikácia prináša výsledkovú listinu, víťazné eseje ale aj spracované dotazníky spätnej väzby a štatistické údaje celého ročníka OĽP. Prílohová časť publikácie obsahuje dokumenty celoštátneho kola OĽP: pozvánku s programom, plagát, súťažný poriadok v jazykových variantoch (slovenčina a angličtina) ale aj prehľad tém esejí v ročníkoch I. – XVI. a iné podklady. S ďalšími kronikami OĽP sa možno oboznámiť na webových sídlach:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/Publikacie.alej

http://www.olp.sk/

Slovensko anglicko-nemecký glosár odborných termínov

Hlavným cieľom glosára je v prvom rade pomôcť učiteľom pri výbere slovnej zásoby v danom predmete a v danom ročníku. Prvá časť glosára obsahuje slovnú zásobu v predmetoch matematika a prírodoveda v anglickom a nemeckom jazyku. Druhou časťou je slovensko-anglický a slovensko-nemecký register. Súčasťou glosára je aj audionahrávka s výslovnosťou pojmu a vzorovej vety

Nahrávky:

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách - Metodický materiál k niektorým právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov

V súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v chemický laboratóriách a s tým súvisiacimi všeobecnými právnymi predpismi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav pripravili publikáciu: „Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách - Metodický materiál k niektorým právnym a technickým aspektom realizácie školských chemických pokusov. Publikácia má prispieť k riešeniu nahromadených problémov spojených s dodržiavaním nových bezpečnostných pravidiel pri práci s chemickými faktormi v základných a stredných školách. Publikácia prešla pripomienkovým konaním členov pracovnej skupiny vytvorenej pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania a Štátnom pedagogickom ústave, lektorským posúdením odborníkov z praxe a zároveň je vydaná s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V tlačenej podobe bude publikácia distribuovaná na všetky základné a stredné školy v SR.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách obsahuje súbor aktivít, hier a cvičení, prostredníctvom ktorých možno rozvíjať jednotlivé psychické funkcie.

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách

Na stope slovám

Obrazová príloha Na stope slovám

 

Metodika predprimárneho vzdelávania

Publikáciu vytvoril autorský kolektív, zostavený z odborníkov z praxe a vedecko-výskumných pracovníkov. Je určená predovšetkým pedagogickým kolektívom materských škôl. Metodika predprimárneho vzdelávania po koncepčnej stránke nadväzuje na Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Obsahová náplň publikácie reaguje na potreby praxe a rieši rôzne teoretické a odborno-metodické témy predprimárneho vzdelávania. Publikácia bude distribuovaná do všetkých materských škôl na Slovensku, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa ako aj na rôzne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú riadením materských škôl alebo vzdelávaním pedagógov v materských školách.

 

Uvažujme o predprimárnom vzdelávaní spolu

Článok uverejnený v odborno-metodickom časopise pre materské školy Predškolská výchova č. 4, ktorý mal pozitívny ohlas v pedagogickej praxi. Vymedzuje špecifikum predškolského vzdelávania, zdôrazňuje dôležitosť realizačnej roviny výchovno-vzdelávacej činnosti pre rozvoj osobnosti dieťaťa. GUZIOVÁ, K. 2011. Uvažujme o predprimárnom vzdelávaní spolu. In Predškolská výchova. ISSN 0032-7220, 2010/2011, roč. 65, č. 4, s.7 - 13.

 

Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1 Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26. november 2012 Bratislava

V rokoch 2008- 2012 prebiehal pod gesciou ŠPÚ projekt experimentálneho overovania Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov. Predkladaný zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej konferencie Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v ISCED 1, ktorá sa uskutočnila 26. novembra 2012 v Bratislave. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť štyri roky experimentálneho overovania a oboznámiť odbornú verejnosť s jeho závermi a tiež načrtnúť vízie do budúcnosti.

 

Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS.

Problematikou funkčnej gramotnosti a jednotlivých druhov gramotností, ako aj výsledkami medzinárodných komparatívnych štúdií PISA a PIRLS sa už dlhodobo zaoberajú viaceré výskumné inštitúcie, ktoré nám svoje zistenia približujú prostredníctvom svojich odborných prezentácií a publikácií. Tento cieľ sledovala aj medzinárodná konferencia Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS, ktorá sa uskutočnila v roku 2010 v Tatranskej Lomnici. Prvé neúplné vydanie zborníka vyšlo pre účastníkov konferencie pod názvom Výsledky PISA 2009 – výzva pre skvalitnenie slovenského školstva vo februári 2011. Druhé kompletné vydanie sústreďuje získané poznatky, dosiahnuté výskumné výsledky a navrhované riešenia v skúmanej problematike.

 

Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní

Článok naznačuje rôzne otázky súvisiace s prípravnou, realizačnou a kontrolnou fázou výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl. Vyjadruje sa aj k niektorým kritickým postojom k štátnemu vzdelávaciemu programu pre materské školy. GUZIOVÁ, K. 2011 Ešte raz o predprimárnom vzdelávaní. In: Predškolská výchova, 2011, 65, č. 6 ISSN 0032-7220 

 

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách

S účinnosťou od 1 septembra 2009 sa skončila platnosť Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách, ktorý už nie je základným pedagogickým dokumentom materských škôl. Môže však slúžiť ako učebný zdroj pre pedagogických zamestnancov materských škôl pri tvorbe plánov výchovno-vzdelávacej činnosti.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.