Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Materská škola

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

Metodický list - Odborné pojmy

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Prezentácia z informačného seminára k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Ukážky ŠkVP

Najčastejšie otázky z informačného seminára

Tvorba školského vzdelávacieho programu – odporúčania

Metodiky

- metodické príručky sú zatiaľ len v elektronickej verzii

Evaluácia v materskej škole (aktualizované)

Človek a príroda (aktualizované)

Človek a spoločnosť (aktualizované)

Hudobná výchova (aktualizované)

Jazyk a komunikácia (aktualizované)

Matematika a práca s informáciami (aktualizované)

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb (aktualizované)

Uplatnenie digitálnych technológií naprieč vzdelávacími oblasťami inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (aktualizované)

Človek a svet práce (aktualizované)

Metodická podpora k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti:

Adaptácie výkonových štandardov