Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku zorganizoval pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Jednodňová vzdelávacia aktivita sa uskutočnila dňa 11. novembra 2016 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastnili sa jej učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.

Výchova k ľudským právam a globálne vzdelávanie predstavujú neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia výchovy k ľudským právam sa stala celospoločenskou záležitosťou, tak ako to vyplynulo z dokumentov schválených VZ OSN (Dekáda výchovy k ľudským právam). Implementácia výchovy k ľudským právam a globálneho vzdelávania do školského vzdelávacieho programu sa stala realitou mnohých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Predmetná vzdelávacia aktivita bola zameraná na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov vyššieho stredného vzdelávania v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Kľúčovou témou bola výučba o Organizácii Spojených národov, Miléniových rozvojových cieľoch, rozvojovej agende po roku 2015 a o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Video o priebehu workshopu si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=_JjYeYb_OUs

  

Informácia o podujatí je uverejnená aj na oficiálnej webovej stránke Unis Vienna:

http://www.unis.unvienna.org/unis/events/2016/Slovak_teachers-workshop.html
 

 

Koordinátorky vzdelávacej aktivity:

Mgr. Zuzana Lichá

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk