Program Pestalozzi

Program Rady Európy Pestalozzi je zameraný na profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Program v roku 2016 celkovo zahŕňa 25 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu. Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, školitelia, inšpektori a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Záujemcovia sa môžu zúčastniť len jednej aktivity programu Pestalozzi v dvojročnom období. Cestovné a pobytové náklady sú hradené Radou Európy a organizátormi aktivity.

Kalendár aktivít programu Pestalozzi na rok 2016 je spolu s  informáciami o aktivite, cieľovej skupine, termíne prihlasovania a pod. dostupný v anglickom jazyku na webovom sídle:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

a vo formáte pdf:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/2016calendar.pdf

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu, sa môžu registrovať na vybranú aktivitu cez on-line registračný systém: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/

Všetky podrobné informácie ohľadom registrácie a pokynov na prihlasovanie sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate.  

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

 

Zodpovední na ŠPÚ:

PhDr. Denisa Ďuranová

Mgr. Darina De Jaegher