Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:

 • učebne (triedy) vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením,

 • špeciálne učebne a priestory (v súlade so vzdelávacím obsahom školy),

 • učebňa/ne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavené potrebným náradím a cvičebným náčiním,

 • pracovné učebne s potrebným vybavením,

 • informačno-komunikačné centrum (knižnica, učebňa informatiky),

 • priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti,

 • priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov,

 • priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní,

 • priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok,

 • priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením (miestnosť riaditeľa, zástupcu, správcu siete a pod.) s náležitým zariadením a vybavením,

 • priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),

 • priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie, pre riešenie zdravotných problémov,

 • ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,

Učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra sú tiež materiálno-technickými pomôckami.