Projekty

Štátny pedagogický ústav je riešiteľom viacerých národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, s využitím Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov, z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Prebiehajúce projekty

•    Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov  
•    Erasmus+

Ukončené národné projekty financované zo zdrojov Európskej únie 

Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania  

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika