Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pilotná fáza zavádzania inovovaného ŠVP pre MŠ

Záverečná správa z pilotnej fázy

Pilotná fáza zavádzania iŠVP bola ukončená. Štátny pedagogický ústav týmto vyjadruje poďakovanie všetkým zapojeným materským školám za ich spoluprácu. Ich výstupy poskytli odborné východiská k príprave návrhov úprav a zmien v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe, k príprave odporúčaní pre ostatné materské školy a v poskytnutých metodických materiáloch. I naďalej sa môžu materské školy počas zavádzania ŠVP do praxe v prípade otázok obrátiť na Štátny pedagogický ústav. 


Poďakovanie patrí aj všetkým inštitúciám a ich zamestnancom, ktorí spolupracovali s ŠPÚ počas realizácie pilotnej fázy.


ĎAKUJEME.


Metodické príručky

Ďakujeme všetkým materským školám, ktoré pripravili a zaslali autoevaluačné správy podľa dohody. Autoevaluačné správy boli vyhodnotené a na základe ich výsledkov bol pripravený návrh na úpravy iŠVP. O zmenách budú materské školy informované včas prostredníctvom webovej stránky ŠPÚ a MŠVVaŠ SR. ĎAKUJEME!

V zmysle Dohody o spolupráci ŠPÚ nepripravuje spätnú väzbu na finálne verzie školských vzdelávacích programov. Finálne verzie, ktoré boli zaslané na ŠPÚ, sú zdrojom k výberu ukážok školských vzdelávacích programov, ktoré budú so súhlasom oslovených materských škôl zverejnené na webovej stránke ŠPÚ. Ďakujeme Vám za spoluprácu.


Informácia k spätnej väzbe na ŠkVP

Vzhľadom k objemu a rozsahu jednotlivých školských vzdelávacích programov dostanú materské školy spätnú väzbu s komentármi v štyroch termínoch. Materská škola bude mať po prijatí mailu so spätnou väzbou dva týždne na dopracovanie prípadných pripomienok a následné zaslanie finálnej verzie školského vzdelávacieho programu.

Dátum zaslania spätnej väzby pre materskú školu zo strany ŠPÚ Dátum odoslania finálnej verzie ŠkVP materskej školy pre ŠPÚ
19.02.2016 4.3.2016
26.2.2016 11.3.2016
4.3.2016 18.3.2016
11.3.2016 25.3.2016

Finálne verzie školských vzdelávacích programov zašlite elektronicky na pilotms@statpedu.sk


Zmena termínu odovzdania školského vzdelávacieho programu pilotných materských škôl

Termín na odovzdanie finálnej verzie ŠkVP - 29.2.2016.

Finálne verzie ŠkVP zašlite na mailovú adresu:

Do 10.2.2016 je potrebné odovzdať autoevalvačnú správu o priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP vo vzťahu k vašej materskej škole.

Po obsahovej stránke nám píšte vlastné postrehy z vašich skúseností z praxe pri práci s inovovaným ŠVP.

Autoevaluačná správa materskej školy zapojenej do pilotnej fázy má obsahovať tri hlavné body:

  1. Zhodnotenie vlastnej práce podľa inovovaného ŠVP (prípadne aj vlastná práca s výkonovými úrovňami)
  2. Zhodnotenie obsahu iŠVP
  3. Zhodnotenie poskytnutých vzdelávaní

Správu nám zašlite vo formáte PDF, veľkosť písma 12 Times New Roman a posielajte na adresu


Do 10.2.2016 je potrebné odovzdať autoevalvačnú správu o priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP vo vzťahu k vašej materskej škole.

Školenie k evaluácii v materskej škole pre materské školy zapojené do pilotnej fázy zavádzania iŠVP

Prešov (Prešovský kraj a Košický kraj) 25.1.2016
Banská Bystrica (Bansko-bystrický kraj a Žilinský kraj) 26.1.2016
Nitra (Nitriansky kraj) 27.1.2016
Trnava (Trnavský kraj, Bratislavský kraj a Trenčiansky kraj)

28.1.2016


Školenia pre pilotné materské školy k vzdelávacím oblastiam iŠVP

Prešov (Prešovský kraj)

27.10

28.10.

4.11.

10.11.

24.11.

Košice (Košický kraj)

26.10.

29.10.

3.11.

24.11.

25.11.

Bytča (Žilinský kraj)

26.10

28.10.

5.11.

6.11.

 2.12.

Banská Bystrica (Banskobystrický kraj)

29.10

3.11.

4.11.

11.11.

 

Trenčín (Trenčiansky kraj)

29.10.

10.11.

11.11.

18.11.

19.11.

Bratislava (Bratislavský kraj)

11.11.

18.11.

19.11.

1.12.

 2.12

Trnava  (Trnavský kraj)

29.10.

18.11. 3.12

20.11.

24.11.

26.11.

Nitra (Nitriansky kraj) 

13.11

24.11

25.11

26.11

2.12

Školenia budú prebiehať v nasledujúcich termínoch. 

Presný rozpis jednotlivých dní bude súčasťou pozvánky na školenia. 

Osobitosti tvorby školského vzdelávacieho programu

Materské školy budú inovovaný ŠVP zavádzať do praxe dobrovoľne

Harmonogram pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie do praxe

V prípade, že termín stretnutia v danom meste nevyhovuje môžu sa materské školy prihlásiť na pracovné stretnutie aj v inom meste podľa harmonogramu. O tejto zmene treba informovať ŠPU e-mailom na adrese pilotms@statpedu.sk

Manuál na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy

Harmonogram pracovných stretnutní s riaditeľmi materských škôl

Pozvánky na pracovné stretnutia s riaditeľmi MŠ prihlásenými do pilotnej fázy zavádzania iŠkVP

Augustové školenia k pilotnej fáze zavádzania inovovaného ŠVP pre MŠ

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Pracovné materiály zo školení k pilotnej fáze zavádzania iŠVP pre MŠ