Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.10.2016

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Jednodňová vzdelávacia aktivita  sa uskutoční dňa 11. novembra 2016 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastniť sa jej môžu učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.

Výchova k ľudským právam a globálne vzdelávanie predstavujú neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia výchovy k ľudským právam sa stala celospoločenskou záležitosťou, tak ako to vyplynulo z dokumentov schválených VZ OSN (Dekáda výchovy k ľudským právam). Implementácia výchovy k ľudským právam a globálneho vzdelávania do školského vzdelávacieho programu sa stala realitou mnohých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Predmetná vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov vyššieho stredného vzdelávania v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Kľúčovou témou je výučba o Organizácii Spojených národov, Miléniových rozvojových cieľoch, rozvojovej agende po roku 2015 a o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite a prihlasovací formulár:

Organizačné pokyny

Prihlasovací formulár

Záujemcovia/záujemkyne sa môžu prihlásiť na vzdelávaciu aktivitu zaslaním prihlasovacieho formulára e-mailom koordinátorkám vzdelávacej aktivity do 15. októbra 2016.

 

Koordinátorky vzdelávacej aktivity:

Mgr. Zuzana Lichá

zuzana.licha@statpedu.sk

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk