Ministerstvo práce


26.10.2016

Uskutočnil sa ďalší odborný seminár pre učiteľov vyučujúcich SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Vrámci projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa v základnej škole J. Kovátsa s VJM v Bátorových Kosihách uskutočnil 3.odborný seminár  pre pedagógov ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín, ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ J.Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy. Seminár viedli výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ PaedDr. Anita Halászová a Mgr. Andrea Döményová.

Účastníci odborného seminára si vypočuli prednášku k problematike vyučovacích techník a metód, v praktickej časti sa venovali plánovaniu vyučovacieho procesu a príprave na vyučovanie SJSL s využitím metodických listov z komunikačných tém pre prvý polrok 1. a 5. ročníka ZŠ s VJM.

V rámci projektu sa v októbri výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ zúčastnili hospitácií piatich vyučovacích hodín SJSL v 5. ročníku ZŠ Bélu Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ Istvána Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy.

V súčasnosti sa v ŠPÚ tvoria metodické listy pre 2. a 6. ročník podľa komunikačných tém a pokračuje sa v tvorbe metodického modelu vyučovania SJSL na rozvoj komunikačných zručností.

 „Projekt Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol 27. 8. 2015 schválený Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR (2015-14697/33730:2-100A), by mal významne prispieť k zlepšeniu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ale aj rozvoju jazykovej kompetencie žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.