Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.10.2016

ŠPÚ na medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu

 „Rovnako dôležitá, ako systematická metodická podpora učiteľov pre zavádzanie metodických prístupov výučby cudzích jazykov, je aj dôraz na využívaní digitálnych technológií vo výučbe cudzích jazykov  v školách“, uviedol v diskusii riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave, v spolupráci s Národným inštitútom pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike a ďalšími inštitúciami z Česka, Slovenska a Európskej únie, zorganizovali v Prahe 5.ročník medzinárodnej konferencie na podporu viacjazyčnosti. Na konferencii, na ktorej Slovenskú republiku zastupoval riaditeľ  ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk, rezonovali tento rok dve témy. Systematická metodická podpora učiteľov pre zavádzanie CLIL v školách a využívanie digitálnych technológií vo výučbe cudzích jazykov.

Na otvorenom okrúhlom stole lektori zdôraznili nevyhnutnosť individuálneho prístupu k žiakom a potrebnosť využívania digitálnych technológií, ak sa má reálne dosiahnuť úroveň A2 v prvom cudzom jazyku pri skončení 2. stupňa ZŠ, a úroveň B1, alebo B2 po skončení strednej školy. Taktiež vyzdvihli dôležitosť systematickej podpory inovatívneho metodického prístupu, aby v školách prežil aj po skončení trvania  projektu.  Tento problém je aktuálny tak na Slovensku, ako aj v Českej republike.

„Rovnako dôležitá, ako systematická metodická podpora učiteľov pre zavádzanie metodických prístupov výučby cudzích jazykov, je aj dôraz na využívaní digitálnych technológií vo výučbe cudzích jazykov  v školách. Ak chceme, aby sa inovatívny metodický prístup v školách rozvinul celoplošne a perspektívne udržal a rozvíjal, je nevyhnutné do tohto procesu vtiahnuť aj vysoké školy.  Na nový spôsob vyučovania cudzích jazykov by sa budúci učitelia mali pripravovať už počas štúdia na vysokých školách, aby sa dal efektívne využívať v praxi,“  uviedol v diskusii riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ, koordinátorka projektu  metodického prístupu CLIL  v SR, v prezentácii  Experimentovanie po nemecky – využívanie CLIL na hodinách prírodopisu, predviedla prítomným pedagógom a lektorom na konkrétnych príkladoch, ako môže nemčina zaujať deti aj na iných predmetoch. Súhrnný obraz využívania metodického prístupu v referáte CLIL na Slovensku, predstavila na okrúhlom stole v Prahe prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Trnavskej univerzity. Zdôraznila , že CLIL je dôležitý najmä preto, že dokáže naučiť cudzí jazyk pre používanie v praktickom živote, navyše, výučba cudzieho jazyka je efektívne prepojená s materinským jazykom.