Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.12.2016

Slovenská a česká regionálna akadémia odštartovala prvé školské projekty

Slovenská a česká regionálna akadémia k vzdelávaniu k ľudským právam a demokratickému občianstvu pod názvom „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých „Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť“ sa uskutočnila v novembri 2016 v Šamoríne v gescii Štátneho pedagogického ústavu, Európskeho Wergeland Centra a Nadácie otvorenej spoločnosti.

 

Akadémie sa zúčastnilo 8 slovenských základných škôl a 2 české základné školy. Slovensko zastupovali viaceré okresy z Bratislavského, Žilinského, Prešovského, Košického a Trnavského samosprávneho kraja,  Českú republiku školy zo Stredočeského a Moravskosliezskeho kraja.

Program akadémie bol venovaný základným konceptom vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, akými sú napríklad rôznorodosť, rovnosť, diverzita, demokracia či participácia. Jednotlivé aspekty a problémy boli predstavené predovšetkým formou zážitkového učenia, ktorého cieľom nie je len automatický prenos do vyučovania, ale i vnútorná sebareflexia a porozumenie. Zúčastnené školy mohli diskutovať o tom, ako podporiť šance na dosiahnutie rovnakého vzdelania pre všetkých žiakov, ako dosiahnuť priateľskú atmosféru v školách, ako diskutovať so žiakmi o kontroverzných témach a reagovať na xenofóbne postoje žiakov.

Zastúpenie základných škôl z rôznych regiónov umožnilo účastníkom konfrontovať,  porovnávať vlastné skúsenosti so skúsenosťami kolegov, ako aj vzájomne sa inšpirovať. Keďže v otázke rôznorodosti a uznania bola pozornosť venovaná viacerým sociálnym skupinám, svoj priestor pre budovanie rešpektu a vzájomného porozumenia medzi žiakmi našli aj tie školy, ktoré tento problém doteraz nepovažovali za významný. Školy, ktorých žiaci v prevažnej miere pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadviazali nové partnerstvá a nové nápady pre ďalšiu úspešnú prácu a podporu svojich žiakov.

Cieľom regionálnej akadémie však nie je len poskytnutie nových informácií a učebných zdrojov v rámci vzdelávacej aktivity, ale aj podpora pri realizácii nových školských projektov počas implementačnej fázy od decembra 2016 do mája 2017. Základné školy sa pri formulovaní vlastných akčných plánov mohli zamerať na jednu alebo viaceré z nasledovných oblastí: sociálna inklúzia, diverzita a/alebo demokracia. Niektoré školy sa rozhodli venovať podpore priateľského školského prostredia, iné podpore prijatia diverzity v mimoškolskom prostredí. Široké spektrum tém, ktorým sa školské projekty budú venovať, predstavujeme formou prehľadu akčných plánov. O výsledkoch jednotlivých projektov budeme informovať aj prostredníctvom webového sídla Štátneho pedagogického ústavu.

 

Názov projektu

Základná škola

Cieľ projektu

Deň Európy

ZŠ Stará Bělá, Ostrava

Podporiť toleranciu medzi národnosťami žijúcimi v Európe, podpora hodnôt zjednotenej Európy

F.I.L.I.P. – ako pracovať s frustráciou, individualizmom, nevyrovnanosťou, nezáujmom a inými problémami na školách

Súkromná základná škola, Senec

Podporiť priateľskú školskú atmosféru a prehlbovanie dôvery a vzájomných vzťahov v triedach

Profesie

ZŠ Tbiliská, Bratislava – Rača

Podporiť spoluprácu rodičov a školy, rodinnú atmosféru školy, porozumenie žiakov a rodín rôznych národností a spoločenských vrstiev

Puzzle – od rôznorodých častí k jednotnému celku

ZŠ Slanec

Zabezpečiť inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Rešpekt k inakosti – súčasť európskych hodnôt

ZŠ Rázusová, Čadca

Podporiť hodnoty zjednotenej Európy a vzájomné vzťahy žiakov z rôznych kultúrnych a sociálnych skupín

Slovensko – krajina pre všetkých

ZŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš

Predstaviť obraz Slovenska ako krajiny pre všetkých bez rozdielu národností

Spoznajme sa navzájom – Pochopíme – Budeme vedieť spolupracovať

 

ZŠ Spišský Štvrtok

Spoznať sociálne faktory ovplyvňujúce nižšie výkony žiakov a hľadanie spôsobov ako ich prekonávať

Týždeň Bieloruska

ZŠ Turzovka

Podporiť inklúziu nových žiakov z Bieloruska

Záhrada – divadlo pre všetkých

ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa

Podporiť spoluprácu medzi žiakmi školy a deťmi z krízového sociálneho centra v Starej Ľubovni

Zrkadlo

ZŠ Letců, Nymburk

Podporiť vzájomný rešpekt a porozumenie medzi žiakmi z odlišných sociálnych skupín; prevencia užívania drog a rozvoj finančnej zodpovednosti

 
Slovenská a česká regionálna akadémia je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).