Ministerstvo práce


22.11.2016

Predmetová komisia ŠPÚ pre náboženskú výchovu a náboženstvo schválila inovované cieľové požiadavky na maturitné skúšky

Predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu pre náboženskú výchovu a náboženstvo schválila inovované cieľové požiadavky na maturitné skúšky, ktoré vstúpia do platnosti v školskom roku 2018/2019. Členovia komisie tiež diskutovali o návrhoch cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktoré sú kľúčové pre predmety Náboženská výchova  a náboženstvo. Poukázali na slabé a silné stránky procesu výchovy a vzdelávania v tomto predmete, pričom ich skúsenosti, postrehy a námety sa sústredili na skvalitnenie výchovy tak, aby viedla k formovaniu morálnych (kresťanských) hodnôt, k utváraniu hodnotného rebríčka žiakov.  V tomto smere vyzdvihli význam a vzory školy a školského prostredia, význam rodiny, ako aj odborný a morálny potenciál učiteľa, ktorý je realizátorom štátneho vzdelávacieho programu a tvorcom školského vzdelávacieho programu. Vyjadrili nádej, že pri kreovaní Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, a pri jeho realizácii sa dôraz bude dávať práve na hodnotový aspekt výchovy. Členovia PK Náboženská výchova a náboženstvo predpokladajú, že takáto orientácia v oblasti výchovy sa odrazí v zmene rámcového učebného plánu, konkrétne v hodinových dotáciách pre vzdelávaciu oblasť Človek a hodnoty – predmety ETV, NV/N.