Poznaj slovenskú reč
15.6.2017

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI
v Nových Zámkoch od 7. do 9. júna 2017 konal 37. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Do celoslovenského kola súťaže postúpilo z nižších postupových kôl v 4 kategóriách 50 súťažiacich.

Výsledkové listiny všetkých kategórií sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

http://www.statpedu.sk/clanky/sutaze/poznaj-slovensku-rec