Aktuality

ŠPÚ bude participovať na príprave projektu Integrované digitálne technológie

20.7.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru inovatívnej metodiky vyučovania predmetov v základných a stredných školách, v ktorej budú základným prvkom procesu vzdelávania integrované digitálne technológie.

„Integrované digitálne technológie sa musia stať nevyhnutnou súčasťou vzdelávania aj u nás. Sú mimoriadne dôležité pre posilnenie dynamiky rozvoja zručností v komunikácii, práce v sofistikovanom prostredí a zároveň akcelerujú socializáciu,“ uviedol Ľudovít Hajduk.

Metodické usmernenia a didakticko-metodické návrhy k zvýšenej hodinovej dotácii dejepisu

19.7.2017

V predmete dejepis, v kontexte udalostí a vývoja modernej demokratickej spoločnosti, má kľúčové postavenie výučba najmodernejších dejín, čiže dejín 20. storočia. Mnohé závažné témy týkajúce sa práve dejín 20. storočia nie sú vždy spracované objektívne, a tak čelíme ich negatívnemu presvedčovaciemu potenciálu vo vzťahu k stagnujúcemu až upadajúcemu kritickému zmýšľaniu mládeže. Do popredia  preto vystupuje najmä etický rozmer dejepisnej výučby.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk dostal od vedenia PdF UK ďakovný list k 70. výročiu založenia inštitúcie

17.7.2017

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PaedDr. Alica Vančová, CS. poslala riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovítovi Hajdukovi, PhD. gratuláciu k 70.výročiu založenia najstaršieho vedeckovýskumného pracoviska v oblasti školstva na Slovensku. V mene vedenia PdF UK sa dekanka zároveň poďakovala za dlhoročnú vzájomnú kolegiálnu a priateľskú spoluprácu s pracovníkmi ŠPÚ.

Ľudovít Hajduk pre SNN: Dôležitosť a aktuálnosť pedagogickej vedy rezonujú aj po 70 rokoch od vzniku ŠPÚ

11.7.2017

Pedagogická veda, jej pestovanie, zveľaďovanie a praktické zužitkovanie sú rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšia v súčasnom svete, v ktorom sa dennodenne stretávame s prejavmi laxného prístupu k hodnotám, hodnotovej orientácii detí a žiakov, k morálke a interpretácii vzdelania, a aj charakteru, čestnosti, solidarity, tolerancie a podobne“, uviedol v rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Táto inštitúcia má podľa neho nezastupiteľné miesto aj v dnešnej etape modernej demokratickej spoločnosti.

Stránky